Kauhavan Lentosotakoulun aluetta suojellaan ja kehitetään

kuva-1_kauhava_ilmasotakoulu_soile-tirila

Kauhavan Lentosotakoulun oppilasasuntola. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto

Kauhavan Lentosotakoulun alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. llmavoimien toiminta alueella päättyi vuoden 2014 lopussa ja valtio luopui kohteesta. Lentosotakoulun alueen käyttö, hoito ja kehittäminen uudessa tilanteessa tarvitsevat tuekseen koko kulttuurihistoriallisesti keskeistä aluerakennetta ja rakennuskantaa koskevan suojelupäätöksen. Kauhavan kaupungin, Etelä-Pohjanmaan liiton, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Museoviraston käymässä neuvottelussa sovitun mukaisesti Museovirasto on tehnyt Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle esityksen Kauhavan lentosotakoulun suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla.

Lentosotakoulu monipuolisine rakennuksineen on yksi puolustusvoimien ja erityisesti ilmavoimien rakennusperinnön avainkohteista. Siihen kuuluu ainutlaatuisia näytteitä itsenäisen Suomen sotilasarkkitehtuurista. Alue ilmentää sotilasilmailun ja puolustusvoimien rakennustoiminnan kehitystä 1920-luvulta 2000-luvun alkuun ja on valtakunnallisesti merkittävä.

Lentosotakoulun rakennusvaiheet ja toiminnalliset kokonaisuudet näkyvät hyvin nykyisessä ympäristössä. Sisätilat ovat säilyneet erityisen hyvin 1931 valmistuneessa upseerikerhossa, 1935 valmistuneessa ja 1963 laajennetussa sairaalassa sekä 1972 valmistuneessa lentokoneiden korjaamohallissa toimistosiipineen.

Pitkäjänteisesti, 85 vuoden aikana, kehitetty valtion sotilasilmailukoulutus on vaikuttanut myös maakunnan ja paikkakunnan yhdyskuntarakenteeseen, elinkeinoelämään ja henkiseen ilmapiiriin. Lentosotakoulu on integroitunut osaksi Kauhavaa ja on yksi maakunnalle ja kaupungille omaleimaisuutta antavista voimavaroista.

Lentosotakoulun alueella tarvitaan uusia käyttöjä. Monipuolinen rakennuskanta mahdollistaa myös moninaiset käytöt. Museovirasto pitää alueen suojelua myönteisenä lähtökohtana alueen tulevaisuutta koskeville ratkaisuille.

kuva-2-kauhava-lentosotakoulu-havittajalentolaivueen-rakennus_maria-kurten

Hävittäjälentolaivueen rakennus (entinen esikunta). Kuva: Maria Kurtén, Museovirasto

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla esitetään suojeltavaksi kokonaisuus, joka käsittää sekä rakennuksia, rakenteita, istuttamalla muodostettuja alueita että rakennusten kiinteää sisustusta.

Ulkoalueilla arvoja on erityisesti vuosina 1929 ja 1972 valmistuneiden lentokonehallien rajaamalla lentokentän osalla, alkuperäisen yleissuunnitelman päätiellä, keskusaukiolla, Linna-rakennuksen sisäpihalla, asuinrakennusten etupihoilla ja tukikohtakomppanian ja sotilaskoti-ruokalarakennuksen välisellä aukiolla sekä alkuperäisen istutussuunnitelman tavoitteiden mukaisissa istutuksissa.

Alueen rakennuksissa säilyttämistarve painottuu noin 30 kohteessa ulkoarkkitehtuuriin ja kymmenessä kohteessa myös valikoituihin sisätiloihin.

Suojeluesityksen rajaukseen ei sisälly 1960-luvulta alkaen vaiheittain pidennetty kestopäällysteinen kiitorata siihen välittömästi liittyvine rakenteineen ja rakennuksineen. Museovirasto pitää kuitenkin hyvänä, että ilmailu muodossa tai toisessa jatkuu Lentosotakoulun alueella.

Kauhavan Lentosotakoulun kaavoitus ei ole ajantasaista eikä riittävä uudessa tilanteessa. Etelä-Pohjanmaan liitto aloitti vuonna 2013 kauppaa, liikennettä ja kulttuurimaisemia koskevan vaihemaakuntakaava 2:n laatimisen. Lentosotakoulun lentokentän tavoitetilaa ei ainakaan toistaiseksi ole määritelty tässä prosessissa. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Kauhavan Lentosotakoulu on osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi, jossa on varmistettava siihen liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Yleiskaavassa Lentosotakoulun alue on EP-merkinnällä osoitettu puolustusvoimien alueeksi, ja ainoastaan vuonna 1929 valmistuneella ns. Linna-rakennuksella on suojelumerkintä. Alueella ei ole asemakaavaa eikä asemakaavoitus ole vireillä.

kauhavan-lentosotakoulun-rakennetun-ympariston-suojeluesitys(pdf)