Finnair-konsernin tilinpäätös 1.1.–31.12.2023: Finnairin tulosparannus jäi ennustettua vaisummaksi

Hyvä päätös vahvalle vuodelle vahvan markkinan sekä myynti- ja säästötoimenpiteiden siivittämänä.

Tammi–joulukuu 2023

  • Liikevaihto kasvoi 26,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 988,5 miljoonaa euroa (2 356,6).
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli 184,0 miljoonaa euroa (-163,9) ja liiketulos oli 191,4 miljoonaa euroa (-200,6).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,022 euroa (-0,060**).
  • Kauden tulos sisälsi 145 miljoonan euron positiivisen laskennallisten verosaamisten kirjaamisen aiemmin kertyneistä tappioista.
  • Liiketoiminnan nettorahavirta eli operatiivinen kassavirta oli 472,3 miljoonaa euroa (259,0) ja investointien nettorahavirta -464,0 miljoonaa euroa (-75,5).*** Bruttoinvestoinnit olivat 484,2 miljoonaa euroa (199,6).
  • Matkustajamäärä kasvoi 20,8 prosenttia 11,0 miljoonaan (9,1).
  • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 15,5 prosenttia 36 145,5 miljoonaan kilometriin (31 298,4). Tämä on noin 77 prosenttia vuoden 2019 tarjotuista henkilökilometreistä. Kun koneiden ulosvuokraukset miehistöineen (wet lease) lasketaan mukaan, kapasiteetti vuoteen 2019 verrattuna oli noin 81 prosenttia.
  • Matkustajakäyttöaste oli 76,4 prosenttia (67,6).
  • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2023 jaeta osinkoa.

Väliaikainen toimitusjohtaja Jaakko Schildt:

Finnair kuljetti loka-joulukuussa 2,6 miljoonaa matkustajaa ja katsauskauden liikevaihto oli 727,2 miljoonaa euroa (687,3). Vertailukelpoinen liiketulos oli 22,5 miljoonaa euroa (17,9), joten jatkuneet kustannustentehostus- sekä myynninedistämistoimemme tuottivat suotuisan markkinan tukemina hyvää tulosta. Finnairin vertailukelpoinen liiketulos oli voitollinen kuudennen neljänneksen ja nettotulos jo viidennen neljänneksen peräkkäin.

Katsauskaudella vallinneista haastavista sääolosuhteista huolimatta lentojemme saapumistäsmällisyys pysyi kohtuullisella tasolla ja oli 75 prosenttia. Toisin kun monet muut lentoyhtiöt, pystyimme operoimaan lähes kaikki lentomme joidenkin lentojen viivästymisestä huolimatta. Luotettavuutemme onkin ollut niin katsauskaudella kuin koko vuoden aikana maailmanlaajuisesti mitattuna huippuluokkaa. Tämä on tukenut asiakastyytyväisyyttä ja nettosuositteluindeksimme oli neljännellä vuosineljänneksellä 32, mikä on kansainvälisesti hyvä taso.

Toteutimme katsauskauden aikana onnistuneesti 570 miljoonan euron merkintäoikeusannin, joka oli merkittävä askel strategiassamme. Osakeannista saadut varat käytettiin Finnairin taseen ja taloudellisen aseman vahvistamiseen, jotta pystyisimme paremmin hallitsemaan rahoitusvelkojamme, tukemaan kestävään kannattavaan kasvuun tähtäävän strategiamme toteuttamista ja varmistamaan kykymme toteuttaa investointeja tulevaisuudessa. Tahdon osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille vanhoille ja uusille osakkeenomistajille, jotka osallistuivat osakeantiimme.

Osakeannin jälkeen maksoimme muun muassa loput valtion myöntämästä 400 miljoonan euron pääomalainasta takaisin, minkä jälkeen Finnairilla ei enää ole oman pääoman ehtoisia velkainstrumentteja. Maksoimme myös ylimääräisen 120 miljoonan euron takaisinmaksuerän 600 miljoonan euron TyEL-lainastamme. Taseemme on näiden toimenpiteiden sekä vahvan koko vuoden tuloksen ja kassavirran myötä aiempaa terveempi. Myös rahoituskulumme pienenivät.

Strategiatyömme jatkui kokonaisvaltaisesti katsauskauden aikana. Aloitimme muun muassa yhteistyömme oneworld-kumppanimme Qantasin kanssa vuokraamalla heille kaksi A330-lentokonetta Australian ja Kaakkois-Aasian välillä lennettäviin lentoihin. Tämä on jälleen yksi merkittävä askel, jolla varmistamme laivastomme tehokkaan ja kannattavan käytön, kun Venäjän ilmatila on kiinni.

Finnair täytti 1. marraskuuta 100 vuotta. Merkkivuotemme oli juhlallisuuksien täyttämä, mutta mikä tärkeintä, se oli käänteentekevä, sillä jätimme sen aikana kaksoiskriisin taaksemme. Syksystä 2022 lähtien toteutettu systemaattinen strategiatyö on kantanut hedelmää ja olemme palauttaneet liiketoimintamme tavoitellulle kannattavuustasolle vuositasolla.

Jatkamme edelleen strategiamme toteuttamista ja pidämme kannattavuuden lisäksi huolta operatiivisesta laadukkuudesta, luotettavuudesta ja niiden myötä asiakastyytyväisyydestä. Kiitokseni menestyksekkäästä juhlavuodesta ja Finnairin käänteen saavuttamisesta kuuluu koko Finnairin henkilöstölle. Kiitos myös asiakkaillemme ja kaikille sidosryhmillemme yhteisestä matkasta.

Osakkeenomistajien voitonjakopolitiikka ja hallituksen esitys voitonjaosta

Finnairin osakkeenomistajien voitonjakopolitiikan mukaisesti tavoitteena on maksaa suhdannesyklin aikana keskimäärin kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina tai pääomanpalautuksena. Tällaisesta varojenjaosta päättäessään Finnair pyrkii ottamaan huomioon kulloisenkin tuloskehityksen ja tulevaisuudennäkymät, rahoitustilanteen sekä pääoma- ja investointitarpeet. Mahdolliset tulevat varojenjaot voidaan suorittaa kahdessa vuosittaisessa erässä.

Finnair asetti marraskuussa toteutetun 570 miljoonan euron merkintäoikeusannin yhteydessä tavoitteen, jonka mukaan se pyrkii palauttamaan varojenjakokykynsä vuodesta 2025 alkaen vuoden 2024 tilinpäätökseen perustuen.

Vuonna 2023 osakekohtainen tulos oli 0,022 euroa (-0,060). Finnair Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 473 123 719,36 euroa 31.12.2023. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella ei jaettaisi osinkoa.

…..

*     Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

**   Yhtiö toteutti merkintäoikeusannin marraskuussa 2023 ja vertailukauden lukua on tämän vuoksi oikaistu.

*** Investointien nettorahavirta sisälsi vuoden neljännellä neljänneksellä 68,0 miljoonaa euroa lunastuksia (38,9 miljoonaa euroa sijoituksia) rahamarkkinarahastoista tai muista lyhytaikaisista rahoitusvaroista (maturiteetti yli kolme kuukautta). Vuonna 2023 niihin tehtiin sijoituksia 60,7 miljoonalla eurolla (12,8 miljoonaa euroa). Ne ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa.