Finnairin henkilöstölle ja johdolle pitkän aikavälin kannustinpalkkio-ohjelma – tavoitteena palkita yhtiön uudelleenrakentamistyöstä

Finnair_A350_detail_Tail_from_Below

Finnair on keskellä lentoliikenteen historian suurinta kriisiä, ja sen taloudellinen tilanne on koronan vaikutusten vuoksi haasteellinen. Kriisistä selviytyäkseen yhtiö on aloittanut yhtenä toimena mittavan sopeutus- ja kustannussäästöohjelman. Se pitää monien muiden toimien lisäksi sisällään yhdessä sovitut useiden henkilöstöryhmien kustannusleikkaukset. Yhtiön ylimmälle johdolle ei makseta palkan muuttuvia osia vuosina 2020 – 2022.

Finnairin uudelleen rakentaminen kestää vuosia, ja se vaatii kovaa työtä ja omistautumista. Tämä edellyttää finnairilaisilta pitkäjänteistä panosta yhtiön tulevaisuuden turvaamiseksi.

Finnair on valmistellut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää niille henkilöstöryhmille, joiden kanssa se saa aikaan Finnairin elpymistä edistävät kustannussäästösopimukset pysyvistä säästöistä. Nyt julkaistu kannustinjärjestelmä alkaa vielä tänä vuonna ja päättyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

”Finnair on joutunut koronan vuoksi äärimmäisen vaikeaan tilanteeseen. Se joutuu tekemään kipeitäkin päätöksiä selvitäkseen meneillään olevasta kriisistä, joka muokkaa uudelleen toiminta-alaamme. Tästä vaiheesta selviytyminen edellyttää yhtiön uudistumista, jotta Finnair olisi kilpailukykyinen tulevina vuosina, sanoo Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen. “Finnair on nyt julkaissut henkilöstön ja johdon kannustinohjelman, jonka tavoitteena on palkita finnairilaiset aikanaan siitä työstä, jota he ovat Finnairin tulevaisuuden eteen tehneet. Ohjelmalle olemme asettaneet yhtiön edun mukaiset, kunnianhimoiset tavoitteet ja mittarit. Ne ovat myös osakkeenomistajiemme etujen mukaiset.”

Järjestelmä tuottaa siihen osallistuville ryhmille kannustinpalkkion, mikäli Finnair seuraavien kolmen vuoden kuluessa onnistuu elvyttämään liiketoimintansa sille asetettujen mittarien ja tavoitteiden mukaisesti. Maksimissaan kannustinpalkkio voi olla noin kahden kuukauden palkan suuruinen, ja se maksetaan vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä.

Johdon uuden kolmivuotisen kannustinpalkkiojärjestelmän mittarit ovat täsmälleen samat kuin mukana olevan henkilöstön kannustinpalkkion. Kannustinpalkkiota maksetaan vain, mikäli yhteiset tavoitteet saavutetaan. Johdon kannustinpalkkion yksityiskohdista Finnair on tänään julkaissut myös pörssitiedotteen:

Finnairin hallitus on päättänyt uudesta osakepalkkio-ohjelmasta, joka käsittää ajanjakson 1.7.2020-30.6.2023. Ohjelman osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita ja rahaa pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen asettamat tavoitteet täyttyvät. Järjestelmä on tarkoitettu yhtiön johtoryhmän jäsenille, toimitusjohtaja mukaan lukien. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa johtoa yhtiöön. Hallitus on samalla päättänyt peruuttaa yhtiön johtoryhmän osalta meneillään olevat 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022 osakeohjelmat.

Ohjelmaan sisältyy kolmivuotinen suoritusjakso. Ohjelman suoritusperusteet määritetään vuosittain. Näiden lisäksi koko ohjelman suoritusjaksoon sovelletaan kynnysmittaria, joka on operatiivinen kassavirta. Ensimmäisen 12 kuukauden suoritusperusteet ovat vertailukelpoinen EBITDA, nettovelkaantumisaste, tapaturmataajuus sekä polttoainetehokkuus.

Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat palkkiot toimitetaan osallistujille suoritusjakson jälkeen alkaen Q3 2023. Palkkioiden maksussa otetaan huomioon alla mainittu vuosikohtainen muuttuvan palkitsemisen maksimimäärä.

Jos ohjelmalle asetetut tavoitteet ajanjaksolla 1.7.2020-30.6.2023 saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella toimitettavien osakkeiden kokonaisbruttomäärä on enintään noin 20 000 000 osaketta. Ohjelman perusteella mahdollisesti maksettava palkkio muodostuu 50-prosenttisesti osakkeista ja 50-prosenttisesti rahasta sekä palkkioiden yhteismäärästä menevän veron arvioitua määrää vastaavasta summasta ennakonpidätystä varten.

Johtoryhmän jäsenten on säilytettävä omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Finnairissa vastaa vähintään heidän kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.Osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan muuttuvan palkitsemisen määrä ei voi ylittää sataa kahtakymmentä prosenttia osallistujan bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Ohjelman alkaessa siihen osallistumaan oikeutettuja johtoryhmän jäseniä on 9.

Hallitus arvioi, että osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Finnair on varannut mahdollisuuden liittyä tähän kannustinjärjestelmään myös niille henkilöstöryhmille, joiden kanssa säästösopimusta pysyvistä säästöistä ei vielä ole solmittu. Mikäli sopimuksiin vielä lähiaikoina päästään, ovat kyseiset ryhmät mukana kannustinjärjestelmässä samoin ehdoin kuin muutkin.