Lentoliikenteen matkustajatiedot laajemmin osaksi rikollisuuden torjuntaa

pexels-photo-723240

EU:n matkustajarekisteridirektiivi, eli niin kutsuttu PNR-direktiivi, mahdollistaa lentoliikenteen matkustajatietojen hyödyntämisen aiempaa laajemmin terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa. Valtioneuvosto antoi 19.4. direktiivin täytäntöönpanoa koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Matkustajatietorekisteri sisältää kunkin matkustajan varausten yhteydessä antamat tiedot. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi henkilön nimi-, osoite- ja yhteystiedot sekä maksutapaa koskevat tiedot.

Direktiivi velvoittaa lentoliikenteen harjoittajia siirtämään tietyt matkustajatiedot jäsenvaltioiden perustamille tai nimeämille matkustajatietoyksiköille terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjumiseksi. Suomessa matkustajatietoyksikkönä toimisi poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen nykyinen rikostiedusteluyksikkö.

Matkustajatietoyksiköt analysoivat tietoja ennalta määriteltyjen kriteereiden mukaan sekä vertaavat tietoja terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnan kannalta olennaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tietokantoihin. Tavoitteena on tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa tai muussa vakavassa rikollisuudessa. Mikäli aihetta lisätutkimuksille ilmenee, yksikkö toimittaa tiedot toimivaltaisille viranomaisille, joita Suomessa ovat poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos. Matkustajatietoja säilytettäisiin matkustajatietoyksikössä viisi vuotta.

Matkustajarekisteridirektiivi annettiin huhtikuussa 2016 ja sen on oltava jäsenmaissa voimassa viimeistään 25.5.2018.