Valtakunnallisesti merkittävä ilmailualan koulutuskeskittymä Pirkkalaan

Tredu-Kiinteistöt Oy ja Patria Oyj ovat tehneet esisopimuksen Tampere–Pirkkala lentoaseman yhteyteen rakennettavan ilmailualan koulutustilojen vuokrauksesta. Sopimuksella varmistuu noin 10 000 neliömetrin oppilaitosrakennuksen investointi, jonka arvo on noin 20 miljoonaa euroa. Kiinteistön toiseksi käyttäjäksi tulee Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu. Kiinteistö tulee Tredu-Kiinteistöt Oy:n omistukseen

Hankkeen etenemiseen ovat ratkaisevasti vaikuttaneet myös Finavia Oyj ja Pirkkalan kunta. Finavia Oyj vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kiinteistölle tarvittavan tontin ja luo edellytykset asematason toimintaan. Pirkkalan kunta toteuttaa alueelle kunnallistekniikan.

Patria siirtää uusiin tiloihin nykyisin Helsinki–Malmin lentokentällä toimivan Patria Pilot Training -lentokoulun, jonka toimintaedellytykset Malmilla ovat päättymässä. Uuden sijaintipaikan löytämiseksi kartoitettiin useita lentoasemia ja neuvotteluja käytiin useiden vaihtoehtojen tarjoajien kanssa. Pirkkalaan päädyttiin, koska se on sijainniltaan sekä toiminnan ja kustannusten kannalta paras vaihtoehto. Lisäksi Patrialle olivat erityisen tärkeitä lentokentän toiminnan jatkuvuuden turvaaminen pitkällä aikavälillä sekä se, että sieltä operoi useita toimijoita.

Pirkkalaan rakennettavan uuden koulutuskeskuksen tiloista noin 40 prosenttia tulee Patrian käyttöön. Uusi koulutuskeskus tarjoaa erinomaiset edellytykset lentokoulutustoiminnan jatkumiselle ja laajentumiselle sekä ilmailualan koulutuksen eri toimijoiden väliselle yhteistyölle. Toteutettava yhteistyömalli parantaa merkittävästi toimintaedellytyksiä ja luo kasvun mahdollisuuksia sekä kotimaisen että kansainvälisen koulutustarjonnan osalta.

Opiskelijoiden määrä nousee

Tredun Pirkkalan toimipisteessä tullaan antamaan ainoana Suomessa B2-lupakirjaan tähtäävää avioniikka-asentajan perustutkintoon johtavaa koulutusta yhteiseurooppalaisen koulutusohjelman mukaan. Tämän lisäksi Pirkkalan-toimipisteessä järjestetään lentokonealan erityyppisiä muuntokoulutuksia näyttötutkintoina ja oppisopimuskoulutuksena sekä jatkossa myös lentoasemahuoltajan ja turvallisuusalan koulutuksia. Syksyllä 2015 käynnistyy lentotekninen koulutusyhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston lentokonetekniikan opintolinjojen kanssa.

Lentokoneasentajaopiskelijoiden määrä tulee nousemaan nykyisestä noin 100 opiskelijasta noin 240 opiskelijaan. Koulutus sisältää myös kansainvälistä ilmailualan asentajakoulutusta. Noin 40 opiskelijaa sijoittuu lentoasemahuoltajan ja turvallisuusalan koulutuksiin. Koulutuskeskus tarjoaa erinomaiset edellytykset ilmailualan eri toimijoiden väliselle yhteistyölle.

Tilat käyttöön keväällä 2017

Kohteen hankesuunnitelma on valmis ja hyväksytty. Suunnittelussa on korostettu oppilaitosten ja ilmailualan toimijoiden välistä yhteistyötä niin toiminnassa kuin tilojen käytössä. Toteutussuunnittelu on käynnistetty ja tavoiteaikataulun mukaan tilat ovat vuokralaisten käytössä keväällä 2017.

Nyt päätetty hanke on merkittävä Tampere–Pirkkala lentoaseman toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta. Lentokenttäympäristön toiminnot monipuolistuvat ja vahvistuvat tärkeällä tavalla. Uusia työpaikkoja hankkeen toteutumisen myötä syntyy ja siirtyy muualta 40–50. Pirkkalaan muodostuu public–private yhteistyönä lentokenttäympäristöön valtakunnallisesti merkittävä ilmailualan osaamiskeskus ja oppimisympäristö, mikä antaa hyvät lähtökohdat myös koulutuksen kansainvälistämiselle.