Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontalentokoneiden korvaaminen välttämätöntä valtion, ihmisten ja ympäristön turvallisuuden takaamiseksi

Dornier

Kuva: Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen vanhenevien Dornier 228 -valvontalentokoneiden korvaaminen on kirjattu Sanna  Marinin hallitusohjelmaan. Uusien monitoimilentokoneiden hankkiminen on kriittisen tärkeää Suomen  turvallisuuden varmistamiseksi ja Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi. Uusille  lentokoneille ei kuitenkaan ole vielä tilausvaltuutusta. Tilausvaltuutus lentokoneille tarvitaan nyt, jotta  lentokonehankintaa valmisteleva MVX-hanke etenee ajallaan ja uudet koneet saadaan käyttöön vuonna  2025. 

Suomen merellinen toimintaympäristö on vaativa. Kapea ja matala Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin  liikennöidyistä meristä ja sen merellinen luonto on herkkä. Suomen merialueilla tapahtuu jatkuvasti läheltä  piti -tilanteita, ja vakavan merellisen onnettomuuden riski on olemassa koko ajan. Rajavartiolaitoksen on  kyettävä ylläpitämään valmiutta ympäristö- ja suuronnettomuuksien hallintaan, ympäristövahinkojen  havaitsemiseen, sekä Suomen rajojen ja alueellisen koskemattomuuden valvontaan. 

Rajavartiolaitoksen lentokoneilla tuotetaan turvallisuutta päivittäin. Niiden tärkeimmät tehtävät ovat  rajavalvonta merellä ja maalla, etsintä ja pelastus, sekä ympäristövahinkojen torjunta. Merellä  öljyonnettomuuksien torjuntaoperaatioiden onnistunut johtaminen perustuu lentokoneiden henkilöstön ja  valvontatekniikan suorituskykyyn. Lentokoneet tehostavat ja täydentävät myös Rajavartiolaitoksen pinta alusten toimintaa. Rajavartiolaitoksen lentokoneet ovat tärkeä tuki myös lukuisille muille viranomaisille niiden valvontatehtävissä, ja lentokoneilla palvellaan koko Suomea. Lisäksi lentokoneilla osallistutaan  tärkeään ja Suomea velvoittavaan kansainväliseen raja- ja ympäristöturvallisuuden yhteistyöhön, muun  muassa EU:n Frontexin operaatioissa. 

Dornier 228 -valvontalentokoneet ovat palvelleet raja- ja meriturvallisuustehtävissä 25 vuotta, ja ne ovat  tulossa nyt elinkaarensa päähän. Samaan aikaan Rajavartiolaitoksen tehtäväkenttä muuttuu jatkuvasti vaativammaksi toimintaympäristön muuttuessa.  

Rajavartiolaitoksen lentokoneita ei voi korvata muulla menetelmällä tai laitteella. Mikäli uusia  lentokoneita ei hankita, Suomen kyky hallita erityisesti merellisten ympäristöonnettomuuksien  torjuntaoperaatioita romahtaa. Suomi ei voisi myöskään huolehtia entiseen tapaan kansainvälisten  sopimusten mukaisista sitoumuksistaan, toteaa Rajavartiolaitoksen hankejohtaja prikaatikenraali  Jari Tolppanen 

Rajavartiolaitos on selvittänyt vaihtoehtoja vanhenevan kaluston korvaamiselle MVX-hankkeessaan.  Ainoastaan miehitetty lentokone pystyy selviytymään vaihtelevista tehtävistä Suomen vaativissa  olosuhteissa, ja se on ilma-aluksista kustannustehokkain ja monikäyttöisin ratkaisu valvonta- ja  etsintätehtäviin. Hankittavat monitoimilentokoneet pystyvät lentämään pidempiä matkoja, ja niissä on  parempi kuljetuskapasiteetti sekä kehittyneemmät tekniset järjestelmät. Suomen pitkillä maarajoilla nämä  ovat erityisen tärkeitä ominaisuuksia. Tällainen monikäyttöinen ja muuntautumiskykyinen sveitsiläinen  linkkuveitsi on ratkaisuna käytännöllinen ja kustannustehokas. 

Lentokonehankintaa valmistelevassa MVX-hankkeen tietopyyntömenettelyssä kartoitettiin vuoden 2020  aikana potentiaaliset lentokoneiden toimittajat. Rajavartiolaitoksella on valmius jatkaa MVX-hanketta julkaisemalla tarjouspyynnöt uusista monitoimilentokoneista. Lentokonehankinta etenee ajallaan vain, jos  Rajavartiolaitokselle myönnetään tilausvaltuutus ja määräraha uusille monitoimilentokoneille  talousarviomenettelyssä kesällä 2021.

Vartiolentolaivue aloittaa operatiivisen lentotoiminnan modernisoidulla Dornier 228 -valvontalentokoneella

ecfafbf07071dc526d3f68114960381c246962bc

Dornier (kuva Katsuhiko Tokunaga)

Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivue vastaanotti ensimmäisen kahdesta modernisoitavasta Dornier 228-212 -valvontalentokoneesta huhtikuun alussa Tanskassa. Nyt miehistöjen koulutusvaiheen jälkeen Turun tukikohdasta käsin operoitavalla valvontakoneella aloitetaan normaali operatiivinen lentotoiminta. Toinen modernisoitavista koneista vastaanotetaan ja lennetään Suomeen heinäkuussa.

Rajavartiolaitokselle vuonna 1995 hankituista Dornier-valvontalentokoneista uudistettiin modernisointiprojektin yhteydessä ohjaamo ja osa valvontajärjestelmistä. Ohjaamouudistuksen myötä lentokoneet vastaavat Euroopan laajuisesti uusimpia ja tulevaisuudessa odotettavissa olevia lentotoiminnan viranomaismääräyksiä. Valvontajärjestelmien päivityksellä laitteistojen tehoja lisättiin vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Modernisoinnin yhteydessä koneen lennonvalvontajärjestelmät uusittiin käytännössä kokonaan. Päivitetty kommunikaatiovarustus mahdollistaa yhteydenpidon ilmailu-, meri- ja sotilastaajuuksilla, viranomaisradioverkossa sekä satelliittien välityksellä kaikissa tilanteissa. Kokonaisuutena koneiden toimintavarmuus paranee vanhojen vaikeasti huollettavien ja vikaherkkien laitteiden uudistamisen myötä.

Samassa yhteydessä otettiin käyttöön tieokonetabletteihin perustuva EFB-järjestelmä, jonka avulla voidaan luopua paperikarttojen ja -manuaalien käytöstä. Satelliittipohjaisella WiFi-yhteydellä koneen ohjaamosta ja kabiinista voidaan olla myös internetyhteydessä lennon aikana.

Koneiden valvontajärjestelmät uudistettiin perusteellisesti vuosina 2009–2012. Tämän jälkeen järjestelmiin on tehty pienimuotoisempia lisäyksiä ja päivityksiä. Nyt koneiden modernisoinnin yhteydessä kaikki valvontajärjestelmän tietokoneet ja niiden käyttöjärjestelmät uusittiin vastaamaan nykypäivän standardeja sekä lisääntynyttä tehontarvetta.

Koneiden modernisointiprojekti toteutettiin Tanskassa ruotsalaisen Bromma Air Maintenance AB:n toimesta. Samaan aikaan tehdyn valvontalaitteiden päivityksen toteutti alkuperäinen laitetoimittaja ruotsalainen ST Airborne Systems AB.

Dornier-valvontalentokoneiden päätehtäviä ovat meri- ja maarajojen valvonta, merialueiden ympäristönvalvonta sekä meripelastus. Päivittäisten valvontalentojen lisäksi koneilla suoritetaan virka-aputehtäviä muille valvonta- ja pelastusviranomaisille. Rajavartiolaitos osallistuu lentokoneilla aktiivisesti myös Euroopan rajaturvallisuusviranomaisen Frontexin yhteisvalvontaoperaatioihin Välimerellä. Yhteensä Dornier-lentokone miehistöineen on osallistunut 16:een eri operaatioon vuodesta 2006 lähtien.

Rajavartiolaitoksen suunnitelmien mukaan Dorniereilla operointia jatketaan vuoteen 2025 asti, jolloin koneet on tarkoitus korvata uudella lentokonetyypillä.

Rajavartiolaitoksen lentotoiminta jatkuu Turussa ensi kesästä lähtien ilman öistä lennonjohtopalvelua

8be19c88c259bda

Super Puma -helikopteri Kuva: Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen lentotoiminta Turun tukikohdassa jatkuu ilman öistä lennonjohtopalvelua ensi kesästä alkaen.  Tämän ratkaisun taustalla on säästövelvoitteiden lisäksi parantunut kalusto.

Vuonna 2016 Rajavartiolaitoksen Helsingin tukikohdassa otettiin käyttöön kaksi uutta jokasään keskiraskasta Super Puma -meripelastushelikopteria, minkä johdosta meripelastuskyky Etelä-Suomessa myös vaikeissa olosuhteissa kehittyi merkittävästi. Lisäksi Turun tukikohdan kolmen vanhemman Super Puma -helikopterin modernisointihanke on parhaillaan käynnissä.

Rajavartiolaitoksen helikopterikaluston suorituskyvyn olennainen parantuminen on johtanut siihen, että helikopteri voi pääsääntöisesti nousta ilmaan ja lähteä tehtävään riippumatta siitä, onko tukikohdassa lennonjohtoa vai ei. Vaikeimmissa sääolosuhteissa voidaan tehtävästä palatessa joutua tukeutumaan varakenttiin Tukholmassa, Tallinnassa, Tampereella tai Helsingissä. Erittäin huonoissa näkyvyysolosuhteissa lentotoiminta voi joka tapauksessa estyä kokonaan.

Meripelastustoiminta on kokonaisuus, missä lentotoiminta on yksi osa. Monet tehtävät on järkevää hoitaa alus- tai venekalustolla. Turun lentoaseman lennonjohdon öinen aukiolo ei ole kriittinen tekijä meripelastuksen tai sairaankuljetusten kannalta. Vaikka öisestä lennonjohdosta luovutaan, helikopteri lähtee tehtävään lähes kuten ennenkin.

Rajavartiolaitoksen vuosille 2013 – 2017 ajoittuvan ja 28 miljoonan euron suuruisen sopeuttamisohjelman toimeenpano on lähes päätöksessä. Sen lisäksi parhaillaan suunnitellaan uutta noin 15 miljoonan euron sopeuttamisohjelmaa vuoteen 2020 saakka. Turun tukikohdan lennonjohtopalveluista luopuminen on osa näitä välttämättömiä säästötoimenpiteitä.

Sisäministeri Paula Risikon aloitteesta käydään alueellisten toimijoiden kesken keskustelua Turun lentoaseman ja sen palvelujen varmistamiseksi.

Rajavartiolaitoksen valvontalentokone Frontexin koordinoimaan JO EPN Triton -yhteisoperaatioon Italiaan

a94ced8272264a5112784e472467760eb85424ae

Dornier (Kuva: Katsuhiko Tokunaga)

Rajavartiolaitoksen valvontalentokone osallistuu EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin koordinoimaan yhteisoperaatioon Italian eteläpuoleisella merialueella 1.5.-7.6.2016.

Joint Operation European Patrols Network Triton 2016 -yhteisoperaatiolla pyritään torjumaan Keskisen Välimeren reitiltä Italiaan ja Italian kautta muualle Euroopan unioniin suuntautuvaa laitonta maahantuloa. Operaatiossa toimivat ilma- ja pinta-alusyksiköt osallistuvat laittoman maahantulon torjunnan lisäksi muihin rannikkovartiostotoimintoihin, kuten ympäristön turmelemisen paljastamiseen, meripelastukseen ja merialueiden kautta tapahtuvan rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan. Valvontalentokone tukeutuu Italiassa Sisilian saarella sijaitsevaan Sigonellaan.

Vuoden 2016 tammi-maaliskuun aikana EU:n ulkorajoilla on havaittu noin 283 000 laitonta rajanylitystä. Valtaosa näistä henkilöistä, noin 153 000, on tullut EU:n alueelle niin sanottua Itäisen Välimeren reittiä Turkista Kreikkaan. Laittomien maahantulijoiden määrä Itäisen Välimeren reitillä on kuitenkin vähentynyt 18.3.2016 EU:n ja Turkin välillä solmitun takaisinottosopimuksen jälkeen.

Kohti Italiaa suuntautuvalla Keskisen Välimeren reitillä laittomien maahantulijoiden lukumäärät ovat sen sijaan olleet viime aikoina kasvussa. Maaliskuussa Keskisen Välimeren reitillä havaittiin noin 9600 laitonta ulkorajan ylitystä. Vuoden 2015 maaliskuussa vastaava luku oli noin 2300. Rajavartiolaitos tukee valvontalentokoneella  tällä hetkellä nopeimmin kasvavan laittoman maahantulon paineen alla olevaa Italiaa. Rajavartiolaitos on Italian ja Frontexin pyyntöihin perustuen päättänyt pidentää alun perin toukokuun ajaksi suunniteltua osallistumista yhdellä viikolla.

Rajavartiolaitos osoittaa vuonna 2016 Frontexin koordinoimiin operaatioihin noin 18.8 henkilötyövuotta. Valtaosa tästä tuesta, noin 10.9 henkilötyövuotta, kohdistetaan Kreikan johtamiin yhteisoperaatioihin. Merkittävin yksittäinen panostus tänä vuonna on vartiolaiva Merikarhun osallistuminen JO Poseidon Rapid Intervention -operaatioon Egeanmerellä. Alus aloitti operatiivisen toiminnan Kreikan ja Turkin välisellä merirajalla 25.1.2016. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan alus lähtee Egeanmereltä paluumatkalle kohti Suomea 10.5.2016.

Rajavartiolaitoksen lentomelutiedote 16.3-17.3.

41ec955aacbd40a5bdffe5b6219436539bb9aedb

Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivue harjoittelee uusilla H215 (AS332L1e) Meripelastushelikoptereilla Pääkaupunkiseudun merialueella maalis-toukokuun välisenä aikana. Harjoitusten tavoitteena on saada uusi helikopteri päivystyskäyttöön kesäkuun alussa. Harjoitukset pyritään järjestämään siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Koska kyseessä on kuitenkin helikopteri, jolla tullaan tekemään vaativia meripelastustehtäviä kaikissa olosuhteissa, joudumme harjoittelemaan sillä sekä valoisalla että pimeällä.

Vartiolentolaivue pahoittelee aiheuttamaamme haittaa.

Viikon 11 lentomeluajat ovat:

16.3. klo 13.00-01.00

17.3. klo 16.00-01.00

Muutoksista lentomelua aiheuttavista ajoista tiedotetaan Vartiolentolaivueen Twitter-tilillä @rajaHeko sekä Rajavartiolaitoksen Facebook-sivuilla www.facebook.com/rajavartiolaitos.

Rajavartiolaitos on vastaanottanut uudet meripelastushelikopterit

356586183aaf9ab6274cb341438301a1e762ab7c

Kuva: rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos on ottanut vastaan kaksi uutta Airbus Helicoptersin valmistamaa AS332L1e Super Puma -helikopteria Ranskassa Marignanessa valmistajan tehtaalla 21.12.2015.

Uudet helikopterit sijoitetaan Helsinkiin ja niillä korvataan nyt käytössä olevat AB412 -helikopterit. Helikopterit jäävät Ranskaan vielä ohjaajien koulutusvaiheen ajaksi. Ensimmäisen uuden helikopterin arvioidaan saapuvan Suomeen helmikuun lopussa ja toisen maaliskuun lopussa. Kotimaan harjoitteluvaiheen jälkeen päivystys uusilla helikoptereilla on tarkoitus aloittaa Helsingissä kesäkuussa 2016.

Uuden AS332L1e -helikopterin pääasialliset tehtävät ovat meripelastus, rajaturvallisuustehtävät, muut pelastus- ja sairaankuljetustehtävät sekä muiden viranomaisten tukeminen.

Helikopteri on samaa tyyppiä, jota Rajavartiolaitos käyttää nykyisin Turun tukikohdassa ja josta on hyvät käyttökokemukset vuosien varrelta. Käytössä oleviin koneisiin verrattuna uudessa L1e-helikopterissa on täysin uuden sukupolven avioniikka- ja suunnistuslaitteet, lämpökamera, autopilotti, lentomittaristot sekä radiolaitteisto.

Helsingin tukikohdan suorituskyky lentotehtävissä paranee oleellisesti. Yhden helikopterin pelastuskyky nousee 5 henkilöstä 10-15 henkilöön. Uudessa helikopterissa on jäänpoistojärjestelmä, mikä mahdollistaa toiminnan kaikissa sääoloissa, täydellinen meripelastusvarustus, kaksi pelastusvinssiä, uuden sukupolven suorituskykyinen lämpökamera, pimeänäkölaitteet sekä kattava ensihoitovarustus. Uudenaikainen ohjaajaa tukeva autopilottijärjestelmä mahdollistaa vaativien lentotehtävien toteuttamisen erittäin huonoissa sääoloissa. Uusien helikoptereiden käyttöönotto parantaa erityisesti meripelastuskykyä Suomenlahden alueella.

Turun tukikohdan ensimmäinen AS332-helikopteri on Ranskassa muutostöissä, jolla Turun kolme nykyistä helikopteria päivitetään vastaavaan tasoon kolmen vuoden aikana.

Dornier-valvontalentokonetoimintaa Rajavartiolaitoksessa jo 20 vuoden ajan

a94ced8272264a5112784e472467760eb85424ae

Kuva: © Katsuhiko Tokunaga

Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueen Dornier -merivalvontalentokoneet OH-MVO ja OH-MVN ovat olleet tuttu näky Turun lentokentällä jo 20 vuoden ajan. Vuonna 1995 Rajavartiolaitoksen lentokonekalusto uusittiin Dornier DO-228-212 koneiksi. Kaksi uutta lentokonetta korvasivat 70-luvulta käytössä olleet Piper Navajo -koneet.

Dornierin käyttöönotto lisäsi valvontalentokonetoiminnan suorituskykyä merkittävästi. Lentokoneet varustettiin tehokkailla sensoreilla raja- ja ympäristövalvontatehtäviin. Käyttöönoton myötä alkoi myös tiivis yhteistyö Suomen Ympäristökeskuksen kanssa öljypäästöjen valvontalentotoimintaan liittyen.

Lentokoneiden valvontajärjestelmä sensoreineen on uusittu kokonaisuudessaan vuosien 2009-2013 aikana. Uusittu varustus on suorituskyvyltään huipputasoa ja pärjää vertailussa muiden käytössä olevien merivalvontalentokoneiden kanssa. Uudistuksen myötä nykyisillä lentokoneilla voidaan jatkaa lentotoimintaa vielä seuraavat 10 vuotta.

Kotimaan valvontalentotoiminnan ja Itämeren alueen öljypäästövalvontayhteistyön lisäksi vakiintuneeksi toiminnaksi on muodostunut osallistuminen rajavalvontaoperaatioihin pääosin Välimerellä. Vuodesta 1996 alkaen Turun lentokoneryhmä on osallistunut jo 14 eri operaatioon Kanarian saarilla, Kreikassa, Italiassa ja Espanjassa. Seuraava eli 15. operaatio alkaa jo parin viikon päästä. Tällä kertaa valvontalentokone miehistöineen tukee EU:n ulkorajavalvontaa Espanjassa koko lokakuun ajan tukeutuen Malagan lentokenttään.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajaliikennetiedote

Tammi-syyskuussa 2014 ulkorajan ylitti Helsinki-Vantaan lentoasemalla noin 3 250 000 matkustajaa. Lentoasemalla suoritettujen rajatarkastusten määrä ulkorajaliikenteessä on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna noin kaksi prosenttia. Odotetusti vilkas kesälomakausi (kesä-, heinä- ja elokuu) kasvatti matkustajamääriä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Suomalaiset ovat edelleen suurin kansalaisuus ulkorajaliikenteen matkustajamäärissä. Toisena ovat japanilaiset, jotka ylittivät rajan Helsinki-Vantaan lentoasemalla tammi-syyskuun aikana noin 300 000 kertaa. Verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, japanilaisten matkustajien määrä ulkorajaliikenteessä kasvoi miltei seitsemällä prosentilla. Kolmanneksi suurin kansalaisuus rajanylityksissä ovat kiinalaiset, jotka ylittivät rajan noin 210 000 kertaa kyseisellä ajanjaksolla.

Rajatarkastusautomaatteja käytti Helsinki-Vantaan lentoasemalla 1.1.–30.9. välisenä aikana noin 715 000 henkilöä. Tämä on jopa 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013 vastaavana ajanjaksona. Syyskuun alussa kolmansien maiden kansalaisten automaattisten maastalähtötarkastusten pilotointia laajennettiin koskemaan myös Australian ja Uuden-Seelannin kansalaisia. Pilotointi koski ennestään Japanin, Etelä-Korean, Kanadan ja Yhdysvaltojen kansalaisia.

Finavian toimittamien arvioiden mukaan ulkorajojen lentoliikenteen matkustajamäärät ovat edelleen kasvussa verrattuna viime vuoteen. Loppuvuoden (1.10.–31.12.2014) ennusteissa ulkorajojen matkustajamäärät ovat kokonaisuudessaan noin 1 007 000 matkustajaa, päivittäin keskimäärin 11 000 matkustajaa. Kasvua viime vuoteen on arvion perusteella noin neljä prosenttia. Parhaimmillaan ulkorajaliikenteessä ennustetaan olevan lähes 16 000 matkustajaa yhden päivän aikana.

Rajavartiolaitoksen valvontalentokone Välimerelle

DO katsu

Rajavartiolaitoksen valvontalentokone Dornier DO228 (kuva Katsuhiko Tokunaga)

Rajavartiolaitos osallistuu Dornier DO228 -valvontalentokoneella Frontexin koordinoimaan rajavalvontaoperaatio Indaloon Välimerellä elokuun ajan. Operaation tarkoituksena on paljastaa ja estää pääasiassa Pohjois-Afrikasta suuntautuvaa laitonta maahantuloa EU- alueelle. Lentokone aloittaa valvontalennot 2.8. tukikohdan sijaitessa Espanjan Malagassa. Lentokone palaa operaatiosta Suomeen 2.9. Operaation ajan jatketaan valvontaa toisella rajavartiolaitoksen lentokoneella ja helikoptereilla Suomessa normaalisti.

Frontexin koordinoiman operaation tarkoituksena on havaita laittomat maahantulijat hyvissä ajoin merellä Espanjan, Algerian ja Marokon välisellä merialueella. Operaatiota johtaa Espanjan rannikkovartiosto (Guardia Civil), joka havaintojen perusteella tekee käytännön toimenpiteet laittomien maahantulijoiden osalta vene- ja laivapartioin.

Rajavartiolaitoksen lentokone partioi päivittäin merialueella. Lentokone on varustettu erinomaisella tutka- ja kamerajärjestelmällä veneiden havaitsemiseksi ja tunnistamiseksi kaikissa olosuhteissa. Lentojen aikana suoritetaan myös öljyvalvontaa koneessa olevilla tutka- ja sensorijärjestelmillä sekä osallistutaan tarvittaessa viranomaisten osoittamiin pelastustehtäviin.

Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopteri Super Puma mukana nuorten tv-ohjelmasarjassa

757e90dff3f7633

Suomen Partiolaisten Partiomestari-ohjelmasarjaa kuvataan heinäkuussa Kemiönsaarella ja Turussa. Kilpailussa on mukana meripelastustehtävä, jonka suoritukseen osallistuu Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopteri Super Puma. Partiolaisten tuottama tv-ohjelmasarja Partiomestari on nuorten oma “Selviytyjät”, jossa 12–15-vuotiaat partiolaiset ratkovat leiriolosuhteissa tiivistä yhteistyötä vaativia tehtäviä maalla, merellä ja kaupungissa.

“Nuorena opitut oikeanlaiset toimintatavat hätätilanteissa kantavat hedelmää pitkälle tulevaisuuteen. Siksi Rajavartiolaitos johtavana meripelastusviranomaisena haluaa olla mukana partiolaisten kanssa näiden mallien opastamisessa”, toteaa Vartiolentolaivueen apulaiskomentaja Matti Lallukka.

Partiomestari-kilpailu tehdään suurelta osin vapaaehtoisvoimin. Ohjelmasarja toteutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2013, jolloin sillä oli noin 800 000 katsojaa.

Meripelastukseen sisältyy esimerkiksi merihätään joutuneiden ihmisten auttaminen, onnettomuuksien ennaltaehkäisy, kadonneiden etsintä ja sairaankuljetukset merellä. Meripelastustehtävän sisältävä jakso kuvataan 30.7. Kemiönsaarella. Seitsenosaisen Partiomestarit-sarjan toinen tuotantokausi esitetään kokonaisuudessaan syyskuun alussa Yle TV 2:lla.

www.partiomestari.fi
www.facebook.com/partiomestari