Finnairin hallitus on hyväksynyt kannustinohjelman lentäjille

Finnairin hallitus on hyväksynyt kertaluonteisen, pitkän aikavälin kannustinohjelman Finnair-konsernin lentäjille. Ohjelma on osa Finnairin ja Suomen Liikennelentäjäliiton (SLL) solmimaa sopimusta, jossa sovittiin 17 miljoonan euron vuosittaisista, pysyvistä säästöistä lentäjien kuluissa. Säästösopimuksen ehtona oli lentäjien kannustinjärjestelmän toteutuminen.

Ohjelma kattaa vuodet 2015–2018 ja palkkion toteutumisen edellytyksenä on Finnairin ja SLL:n välisessä säästösopimuksessa määriteltyjen säästöjen toteutuminen sovitun aikataulun mukaisesti vuosina 2015–2018. Lisäksi yhtiön osakekurssin tulee olla ohjelman päättyessä vähintään 4 euroa. Jos nämä edellytykset täyttyvät, lentäjillä on oikeus rahapalkkioon, joka perustuu osakkeen kurssiin. Palkkion arvo 4 euron osakekurssitasolla on yhteensä 12 miljoonaa euroa.  Vastaavasti 8 euron osakekurssia vastaava ansainta on 24 miljoonaa euroa, mikä on myös ohjelman maksimiansaintataso. Koko neljän vuoden jaksolle laskettuna yksittäisen lentäjän ansaintamahdollisuus vuositasolla on 5–10 % vuosiperuspalkasta.

Finnair aikoo suojata 4 euron osakekurssitason ylittymisestä aiheutuvan kustannuksen markkinaehtoisella osto-optiolla. Ohjelman edellytysten täyttyessä siitä Finnairille aiheutuva maksimikustannus on siis neljän vuoden aikana yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Finnairin osakkeen päätöskurssi oli 2,39 euroa 10.10.2014.

Ohjelmaan oikeutettuja lentäjiä on yhtiössä noin 700. Rahapalkkio maksetaan lentäjille keväällä 2019, mikäli edellä mainitut maksamisen edellytykset täyttyvät.

”Kannustinohjelman myötä lentäjien kanssa solmittu säästösopimus toteutuu, mikä on olennaista Finnairin kilpailukyvyn parantamisen kannalta. Mikäli kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit toteutuvat, ovat Finnairin osakkeenomistajat päässeet nauttimaan yhtiön merkittävästä markkina-arvon kasvusta ja lentäjät saavat kertaluonteisen korvauksen sopimistaan pysyvistä säästöistä”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

”Olen erittäin iloinen myös siitä, että saavutimme matkustamohenkilökunnan kanssa yhteisen neuvotteluratkaisun. Neuvottelimme molempien lentävien henkilöstöryhmien kanssa merkittävän säästöratkaisun, joka tukee yhtiön kasvua. Matkustamohenkilökunnalle Finnair tarjoaa vastineeksi säästöistä kahden vuoden irtisanomissuojan, ulkoistussuojan ja eläkekannustimen”, sanoo Vauramo. ”Lentävän henkilöstömme ja muiden henkilöstöryhmiemme kanssa sopimamme työehtosopimusmuutokset ja muut säästötoimenpiteet eivät ole kenellekään helppoja. Kiitän henkilöstöämme siitä, että he ovat vastuullisesti myötävaikuttaneet neuvotteluratkaisujen syntymiseen. Tämä on toimialallamme varsin poikkeuksellista ja olen ylpeä niiden osoittamasta sitoutumisesta Finnairin tulevaisuuteen.”

Lentäjien kannustinohjelman tavoite- ja maksimiansaintatasoja vastaavat osakekurssit on määritelty kannustinohjelmaa varten eikä niitä tule pitää yhtiön ohjeistuksena Finnairin osakkeen arvosta.

Finnairin neuvonantajana palkkio-ohjelman suunnittelussa toimi PCA Corporate Finance.

Liikenne- ja viestintäministeriö: Valmistelu Lappeenrannan lentoaseman siirtymisestä alueen vastuulle jatkuu

Lappeenrannan lentoaseman siirtämisen valmistelua pois Finavian omistamasta lentoasemaverkostosta alueen vastuulle jatketaan. Liikenne- ja viestintäministeriö, Finavia Oyj, Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto allekirjoittivat asiaa koskevan yhteistoimintasopimuksen 10. lokakuuta. 

Aiesopimuksen mukaan osapuolet alkavat valmistella Lappeenrannan lentoaseman liiketoiminnan kauppaa. Valmistelun aikana lentoaseman operointisuhteet järjestetään uudelleen ja sovitaan kaupan ehdot. Tavoitteena on, että vastuu siirtyisi alueelle 1.1.2016. 

Liiketoiminnan kaupan kohteena olisi Lappeenrannan lentoasemalla Finavian harjoittama liiketoiminta, siihen liittyvät käyttö- ja muut omaisuuserät ja lentoasemakiinteistö. Kauppaan kuuluvat myös liiketoimintaan liittyvät olemassa olevat luvat ja sopimukset siltä osin kuin ne ovat siirrettävissä. 

Lappeenrannan lentoaseman toimintaa tulisi harjoittamaan säätiö, jonka perustamistoimet Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto aloittavat välittömästi. Säätiön perustajia ovat Lappeenrannan kaupunki sekä Etelä-Karjalan liitto muiden Etelä-Karjalan kuntien puolesta. Säätiön tarkoituksena on varmistaa lentoasematoimintojen säilyminen Lappeenrannassa ja varmistaa toimintojen kehittäminen. 

Finavialla on kaupan toteutuessa edelleen valmius jatkaa lennonvarmistuspalveluiden tarjoamista Lappeenrannan lentoasemalla. 

Uuden omistusmallin selvittämiseen päädyttiin osapuolten välisissä neuvotteluissa. Lappeenrannan lentoasemalta ei ole tällä hetkellä liikennettä Helsinki-Vantaan lentoasemalle eikä se näin ollen ole Finavian verkostoperiaatteen hengen mukainen lentoasema. 

Puolustusministeriö: Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaaminen, esiselvitystyöryhmä

Hornet

Puolustusministeri perusti tänään esiselvitystyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamisen suunnittelun aloittamista osana ajanmukaisen puolustusjärjestelmän ylläpitämistä. Kyseessä on perusselvitys myöhemmän päätöksenteon ja virallisen valmistelun aloittamisen tueksi.

Voimassa olevan elinjaksosuunnitelman mukaan Ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjien elinkaari päättyy vuonna 2030, jolloin ensimmäiset koneet ovat olleet palveluskäytössä jo 35 vuotta. Koneiden poistaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2025 ja viimeinen kone poistuisi 2030. Hävittäjähankinta kestää hankkeen aloittamisesta viimeisen koneen toimitukseen noin 15 vuotta. Suunnitelmien mukaan tämä edellyttää hankinnan valmistelujen virallista aloittamista vuonna 2015 ja mahdollista hankintapäätöstä 2020 luvun alussa. Tuotanto ja toimitukset alkaisivat vuosina 2025-2030.

Esiselvitystyöryhmän tehtävänä on koota ja laatia perusselvitys Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamisesta, alustavista operatiivisista vaatimuksista, mahdollisuudesta Hornet -kaluston elinkaaren jatkamiseen sekä hankkeeseen liittyvistä hallinnonalan ulkopuolisista tutkimustarpeista ja yhteistyömahdollisuuksista kotimaassa toimivan teollisuuden kanssa. Lisäksi työryhmä selvittää mahdollisen hävittäjähankinnan organisointia puolustushallinnossa ja hankeaikatauluun vaikuttavia tekijöitä.

Työryhmässä ovat edustettuina puolustusministeriö, pääesikunta ja ilmavoimat. Työryhmän määräaika on 30.5.2015.

Finnairin Syyskuun 2014 Liikennetiedot

Finnairin kokonaiskapasiteetti oli syyskuussa edellisvuoden tasolla ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 1,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 80,2 prosenttia.

Aasian liikenteen kapasiteetti laski syyskuussa 5,0 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 2,9 prosenttia edellisvuodesta.

Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 9,8 prosenttia ja kapasiteetti 13,6 prosenttia edellisvuodesta.

Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* laski heinä–syyskuussa 2,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 5,76 eurosenttiä.

”Kolmas vuosineljännes oli kausiluonteisesti tyypilliseen tapaan vahva. Haasteellisen markkinatilanteen vuoksi matkustajaliikenteen yksikkötuotto jäi kuitenkin hieman edellisvuoden tasosta.”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén.

Lomaliikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 33,4 prosenttia ja kapasiteetti laski 32,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Rahtiliikenne laski vertailukaudesta 0,8 prosenttia ja kapasiteetti 8,7 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 5,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 64,6 prosenttia.

Finnairin reittilennoista 92,9 prosenttia (91,0) ja kaikista lennoista 92,7 prosenttia (90,4) saapui syyskuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Syyskuu 2014

Syyskuu 2014 muutos % Vuoden 2014 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 842,1 1,5 7 356,7 3,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 644,8 0,0 23 493,9 -1,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 121,1 -1,2 19 028,1 -0,8
Matkustajakäyttöaste % 80,2 -0,9 p 81,0 0,2 p
Rahti ja posti tn 12 714,0 -3,2 112 410,0 3,4
Tarjotut tonnikilometrit 389,4 -4,3 3 537,2 -1,1
Myydyt tonnikilometrit 262,7 -3,1 2 385,3 0,3
Kokonaiskäyttöaste % 67,5 0,8 p 67,4 1,0 p
Reittiliikenne yhteensä
Matkustajat 1000 800,1 4,4 6 917,4 6,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 522,7 2,4 21 594,3 2,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 008,6 1,6 17 368,1 3,4
Matkustajakäyttöaste % 79,6 -0,6 p 80,4 1,0 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 494,7 9,3 4 226,7 9,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 946,9 13,6 7 940,4 9,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 713,7 9,8 6 201,9 11,1
Matkustajakäyttöaste % 75,4 -2,6 p 78,1 1,3 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 18,6 2,3 155,7 -4,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 150,4 11,1 1 182,6 -4,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 123,0 2,7 1 030,5 -4,7
Matkustajakäyttöaste % 81,8 -6,7 p 87,1 -0,1 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 146,8 -3,9 1 262,6 -1,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 319,7 -5,0 11 497,4 -1,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 105,7 -2,9 9 488,7 -0,5
Matkustajakäyttöaste % 83,8 1,8 p 82,5 1,1 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 140,0 -2,1 1 272,5 7,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 105,7 -1,2 973,9 4,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 66,3 -4,7 646,9 6,5
Matkustajakäyttöaste % 62,7 -2,3 p 66,4 1,3 p
Lomaliikenne
Matkustajat 1000 41,9 -33,4 439,3 -30,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 122,1 -32,7 1 899,6 -26,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 112,5 -33,4 1 660,0 -30,0
Matkustajakäyttöaste % 92,1 -0,9 p 87,4 -4,3 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 235,1 0,0 86 037,9 1,5
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 030,5 -3,3 17 769,4 2,9
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 650,9 -1,6 5 765,1 1,1
– Asian rahtiliikenne tn 7 394,4 1,0 61 177,4 1,2
– Kotimaan rahtiliikenne tn 159,4 3,8 1 326,1 -3,2
Rahti lomaliikenteessä tn 0,0 -77,1 75,4 -61,9
Rahtilento tn** 2 478,9 -14,3 26 296,6 11,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 714,0 -3,2 112 410,0 3,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 121,2 -8,7 1 091,0 -0,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 78,2 -0,8 687,0 4,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 64,6 5,2 p 63,0 2,7 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 45,2 -10,4 p 52,9 -0,8 p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 65,2 6,0 p 61,8 2,5 p

Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

Finnairilta taas uusi kesäkohde: Kroatian Split

split

Finnair avaa uuden lentoreitin Kroatian Splitiin, joka on suosittu matkakohde ja portti lukuisiin Dalmatian rannikon kohteisiin. Lennot Airbus A320 -lentokoneella aloitetaan ensi keväänä, 5. toukokuuta, kahdella viikkovuorolla tiistaisin ja lauantaisin. Lentovuorot on ajoitettu niin, että Splitin lentojen aikataulut sopivat hyvin muualta Suomesta, Skandinaviasta ja Aasiasta saapuville matkailijoille. Lennot jatkuvat aina lokakuun alkuun asti.

Finnair lentää Kroatiassa myös historialliseen Dubrovnikiin, joka sijaitsee Dalmatian rannikolla 250 kilometriä etelämpänä.

Aiemmin tänä vuonna Finnair on kertonut aloittavansa lennot kolmeen uuteen kesäkohteeseen Euroopassa: Dubliniin, Ateenaan ja Maltalle. Lomalentokohteista reittilentokohteiksi on muutettu Kreikassa lennot Haniaan, Heraklioniin, Kosille ja Rhodokselle, Italiassa Cataniaan ja Napoliin, Turkissa Marmarikseen, Espanjassa Mallorcalle, Kyproksella Paphokselle sekä Itävallassa Innsbruckiin.

Lennot Splitiin sekä kaikkiin Finnairin 70 kohteeseen voi varata matkatoimistojen kautta tai Finnairin verkkokaupasta http://media.ne.cision.com/l/bywhptzn/www.finnair.com/.

Finnair säästösopimukseen matkustamohenkilökunnan kanssa

Finnair ja Suomen lentoemäntä- ja stuerttiyhdistys (SLSY) ovat päässeet sopimukseen säästöistä Finnairin kustannussäästöohjelmaan liittyvissä matkustamohenkilöstön säästöneuvotteluissa.

Säästösopimuksen kokonaisarvo on 18 miljoonaa euroa pysyviä, vuosittaisia säästöjä. Säästöistä noin 75 % toteutuu tällä, 15.11.2016 päättyvällä työehtosopimuskaudella ja noin 25 % tulevaisuudessa uuden matkustamohenkilökunnan työehtoihin liittyvien muutosten myötä. Vastineeksi säästöistä Finnair tarjoaa matkustamohenkilökunnalle kahden vuoden irtisanomissuojan, ulkoistussuojan sekä eläkekannustimen. Säästösopimus pitää sisällään jo sovittujen ulkoistusten säästövaikutuksen.

– Olen valtavan iloinen ja helpottunut, että saavutimme matkustamohenkilökunnan kanssa yhteisen neuvotteluratkaisun. Neuvottelutie on ollut pitkä ja monivaiheinen, mutta pääasia on se, että säästösopimus viimein syntyi. Neuvottelutulos on erittäin hieno osoitus neuvottelutiimien sitoutumisesta ja halusta rakentaa Finnairin tulevaisuutta yhdessä. Tästä kiitoksena olemme halunneet tarjota matkustamohenkilöstölle kahden vuoden irtisanomissuojan, kommentoi Finnairin toimitusjohtajaPekka Vauramo.

Nyt solmitun säästösopimuksen johdosta Finnair keskeyttää jatkoulkoistusten suunnittelun matkustamopalvelussaan. 1.9.2014 julkistetut Singaporen ja Hongkongin reittien matkustamopalvelun ulkoistukset toteutuvat suunnitellun mukaisesti.

– Säästösopimuksen syntyminen on merkittävä askel Finnairin kannattavuuden palauttamisessa ja koneinvestointien rahoituksen mahdollistamisessa. Sopimuksen ansiosta saamme suomalaisen matkustamohenkilöstömme henkilöstökulut kestävälle ja kilpailukykyiselle tasolle. Näin ollen voimme jatkaa palvelua suurimmalla osalla reiteistä oman miehistömme voimin, Vauramo sanoo.

Lokakuussa 2012 Finnair aloitti 60 miljoonan euron lisäsäästöohjelmansa elokuussa 2011 aloitetun 140 miljoonan säästöohjelman lisäksi. Ohjelman avulla se tavoittelee merkittäviä säästöjä pääasiassa henkilöstö- ja henkilöstösidonnaisissa kuluissa. SLSY:n kanssa solmitun sopimuksen myötä Finnair on nyt saavuttanut säästösopimuksen lähes kaikkien henkilöstöryhmiensä kanssa. Säästötoimet jatkuvat niillä alueilla, joissa säästötavoitteeseen ei ole päästy.

Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoona harjoittelee Ruotsissa

NH90_maassa

 

NH90-kuljetushelikopteri

Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoona osallistuu 6. – 9. lokakuuta Ruotsissa järjestettävään harjoitukseen, joka on osa helikopteriosaston kouluttautumista vuoden 2015 Euroopan unionin taisteluosastovalmiuteen. Suomalaisen harjoitusosastoon kuuluu kaksi NH90-kuljetushelikopteria ja viisitoista henkilöä. 

Ruotsissa, Skånen maakunnassa järjestettävän harjoituksen tavoitteena on kehittää suomalaisen helikopteriosaston yhteistoimintakykyä muiden taisteluosastoon kuuluvien joukkojen kanssa. Harjoituksessa valmistellaan ja harjoitellaan menetelmiä ja tekniikoita ruotsalaisen helikopteriyksikön kanssa. 

Suomi osallistuu EU:n taisteluosaston valmiusvuoroon vuonna 2015. Ruotsin johtamaan NBG15-osastoon (Nordic Battle Group 2015) kuuluvat lisäksi Norja, Irlanti, Viro, Latvia ja Liettua. Taisteluosaston valmiusvuoro kestää vuoden 2015 tammikuun ensimmäisestä päivästä kesäkuun 30. päivään saakka. 

Suomesta valmiusvuoroon osallistuu helikopteriosasto, johon kuuluu 51 sotilasta ja neljä NH90-helikopteria, joista kaksi ovat jatkuvassa käytössä. Lisäksi valmiusvuoroon osallistuu Suomesta esikuntaupseereita, sotilaspoliiseja sekä huollon edustajia yhteensä hieman alle 70 henkilöä. Helikopteriosaston on tarkoitus tuottaa taisteluosaston käyttöön lääkintäevakuointikykyä. 

Norwegianin matkustajamäärä kasvoi syyskuussa

jpr7vi7qshcg8ajniakf

Yhä useampi matkustaja valitsee lentoyhtiökseen Norwegianin. Kaikkiaan Norwegian kuljetti syyskuussa yli 2,2 miljoonaa matkustajaa. Kasvua viime vuoden syyskuuhun verrattuna oli 16 prosenttia. Käyttöaste oli 81,4 prosenttia, nousua 3,1 prosenttiyksikköä.

Syyskuussa Norwegianilla lensi 2 229 829 matkustajaa, kasvua 16 prosenttia verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Myytyjen henkilökilometrien määrä (RPK) kasvoi 43 prosenttia samalla, kun tarjottujen henkilökilometrien määrä (ASK) kasvoi 37 prosenttia syyskuussa. Käyttöaste oli 81,4 prosenttia, kasvua 3,1 prosenttiyksikköä.

– Olemme hyvin tyytyväisiä, että yhä useampi matkustaja valitsee lentoyhtiökseen Norwegianin ja matkustajamäärän kasvu jatkuu edelleen samalla, kun kapasiteettimme kasvaa merkittävästi. Se, että yhä useampi matkustaja Pohjoismaiden ulkopuolella valitsi Norwegianin, osoittaa, että meillä on yhä vahvempi jalansija myös kansainvälisesti, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Bjørn Kjos.

Norwegian on kuluneen vuoden aikana perustanut kaksi uutta tukikohtaa Espanjaan ja avannut useita uusia reittejä Espanjan ja Saksan, Espanjan ja Puolan sekä Espanjan ja Ison-Britannian välillä. Tämän lisäksi Norwegian on avannut kaksi uutta tukikohtaa USA:han sekä useita uusia kaukoreittejä. Uusilla markkinoilla, joilla brändi ei ole vielä kovin tunnettu, on markkinoille mentävä hyvällä tarjoomalla tunnettuuden lisäämiseksi.

Norwegian lensi syyskuussa 99,7 prosenttia suunnitelluista lennoistaan, joista 86,8 prosenttia lähti aikataulussa.

Syyskuussa Norwegian vastaanotti kaksi uutta Boeing 737-800 -konetta. Vuoden 2014 aikana Norwegian vastaanottaa yhteensä 14 Boeing 737-800 -konetta ja neljä 787 Dreamlineria. Norwegianin lentolaivasto on yksi Euroopan nykyaikaisimmista ja ympäristöystävällisimmistä.

Traffic numbers sep 2014(pdf)

Finnairin ja SLSY:n neuvottelukunnat saivat aikaan säästöratkaisuehdotuksen – vaatii SLSY:n valtuuston ja Finnairin hyväksynnät

Neuvottelukunnat ovat saaneet aikaan viime yönä ratkaisuehdotuksen Finnairin ja Suomen lentoemäntä- ja stuerttiyhdistyksen (SLSY) säästöneuvotteluissa, jotka liittyvät Finnairin kustannussäästöohjelmaan.

Ratkaisuehdotus vaatii vielä SLSY:n valtuuston ja Finnairin hyväksynnät.

Finnair ja SLSY tiedottavat sopimusehdotuksesta ja kommentoivat sen sisältöä tarkemmin maanantaina 6.10. iltapäivällä.

Karjalan lennosto: Hornetit harjoittelevat pimeässä ja matalilla korkeuksilla

HN_pimealento

Kuva: Puolustusvoimat

Karjalan lennosto järjestää 6.-10. lokakuuta Vilkku-lentoharjoituksen Rissalan tukikohdassa. Harjoitusalueena on Kuopion, Oulun ja Jyväskylän välinen alue sekä Kuopion ympäristö noin 100 km säteellä.

Harjoituksessa lennetään lentokoulutusohjelmien mukaisia lentoja noin kahdellakymmenellä Hornetilla päivittäin kello 9.00–22.00 välisenä aikana. Lentotoiminta päättyy perjantaina 10. lokakuuta kello 16.00 mennessä.

Harjoitukseen sisältyy matalalentotoimintaa. Lentokoneet käyttävät harjoituksessa soihtuja, jotka voivat näkyä taivaalla kirkkaina muutaman sekunnin kestävinä valoilmiöinä.

Harjoitukseen osallistuu mahdollisesti Yhdysvaltojen Euroopan ilmavoimien (USAFE) KC-135 -ilmatankkauskone. Ilmatankkausharjoitukset ovat ilmavoimien normaalia, vuosittaista toimintaa, jolla ylläpidetään Hornet-ohjaajien tankkauskelpuutuksia ja osaamista sekä koulutetaan pätevyyksiä uusille nuoremmille ohjaajille.

Lentotoiminnasta aiheutuva melu voi aiheuttaa häiriötä, jota pyritään välttämään suuntaamalla toiminta harvaan asutuille alueille. Lentoaseman lähialueella noudatetaan melua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista.