Lääkärihelikopteritoiminta laajenee kahdella tukikohdalla

5_Kopteri_lennossa

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 11.4.2018 kahden uuden lääkärihelikopteritukikohdan perustamisesta.

Nykyinen FinnHEMS Oy:n kuudesta tukikohdasta hoitama ensihoidon ilmailupalvelu kattaa 76 % Suomen väestöstä. Eduskunnan oikeusasiamies on ensihoidon yhdenvertaista järjestämistä koskevassa päätöksessään todennut, että olemassa olevalla lääkärihelikopterijärjestelmällä ei kyetä tarjoamaan yhdenvertaista ensihoitolääkärin saatavuutta hätätilapotilaille. Oikeusasiamiehen päätöksen mukaan suurimmat kipupisteet ovat Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. Ministerivaliokunnan päätöksen myötä palvelun kattavuus laajenee noin 85 %:iin väestöstä.

Ilmailupalvelun tuotantotapa arvioidaan

Lisäksi tarkoituksena on, että osana sote-uudistusta lääkärihelikopteritoiminnan järjestämisvastuu keskitettäisiin Pirkanmaan maakunnalle. FinnHEMS Oy siirtyisi Pirkanmaan maakunnan ja valtion omistaman Governia Oy:n omistukseen. Hallitus sopii Pirkanmaan maakunnan kanssa uusien tukikohtien rakentamisesta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti, että valtio pääomittaa yhtiötä 40 miljoonalla eurolla ja Governia Oy:n omistukseen tulisi 10 % yhtiön osakkeista.

Arvio käytännön jatkosuunnittelusta ja tukikohtien sijoituspaikkakunnista tehdään sosiaali- ja terveysministeriöön ensi tilassa asetettavassa ensihoidon ilmailupalveluiden strategista kehittämistä selvittävässä työryhmässä.

Nykyiset lentotoiminnan ja -kaluston sopimukset päättyvät vuoden 2021 lopussa. Lentotoiminnan siirtäminen yhtiön omana työnä tekemäksi säästäisi vuotuisissa kustannuksissa. Tuotantotavan muuttamista arvioidaan yhdessä Pirkanmaan maakunnan kanssa osana työryhmätyötä. Käytännössä uudet tukikohdat ja mahdollinen tuotantotavan muutos otettaisiin käyttöön vuoden 2022 alusta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Ensihoidon helikopteritoimintaa esitetään Pirkanmaan vastuulle

5_Kopteri_lennossa

Kuva: FinnHEMS

Vastuu koko Suomen ensihoidon helikopteritoiminnasta ehdotetaan keskitettäväksi Pirkanmaan maakunnan vastuulle osana uutta yliopistosairaaloiden välistä työnjakoa. Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle säädösehdotukset, jotka liittyvät ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämiseen maakunta- ja soteuudistuksessa.

Ehdotuksen mukaan nykyinen viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin omistama FinnHEMS Oy siirtyisi maakunta- ja soteuudistuksessa osaksi Pirkanmaan maakunnan konsernia. Pirkanmaan maakunta vastaisi jatkossa kuudella eri paikkakunnalla toimivasta ensihoidon helikopteritoiminnasta sekä yhtiön omistajaohjauksesta.

Samassa yhteydessä helikopteritoiminnan rahoitusvastuu siirtyisi kokonaan valtiolta maakunnille. Valtion nykyinen rahoitus hajautettaisiin kaikkiin maakuntiin maakuntien rahoituslakiesityksen mukaisesti. Maakunnat vastaisivat yhdessä kustannuksista sekä kiinteällä maksulla että suoriteperusteisesti.

− Sekä ensihoito että ilmailuala ovat erittäin vaativaa toimintaa. Ne edellyttävät selkeää johtamisvastuuta. Tays on valmis ottamaan tämän tehtävän hoitaakseen osana Pirkanmaan maakuntaa, toteaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen.

Ehdotuksen perusteluissa todetaan, että ensihoidon lentotoiminnan keskittämiselle Pirkanmaalle on jo nyt erittäin hyvät edellytykset. Maakuntaan on rakentunut turvallisuus- ja ilmailualan koulutuksen, tutkimuksen, tietotekniikan ja yritystoiminnan keskittymä, jossa on sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Puolustusvoimilla on niin ikään Pirkanmaalla ilmavoimien logistiikan ja tutkimuksen keskittymä. Tampere-Pirkkalan lentokenttä on vastaavasti Suomen operoiduin monitoimijakenttä, jonka kehittämiseen alueen kumppanit ja Finavia ovat sitoutuneet.

Ei muutoksia nykyiseen palvelutasoon

Ympärivuorokautista lääkäriyksikön lentotoimintaa on tällä hetkellä kuudessa tukikohdassa: Helsinki-Vantaalla, Turussa, Tampere-Pirkkalassa, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Yksiköiden anestesia- ja tehohoidon lääkärit ovat alueidensa sairaaloiden henkilökuntaa. Lentotoimintaa operoivat yksiköissä kaksi eri helikopteriyritystä.

Ehdotetulla muutoksella ei ole vaikutusta toiminnan laajuuteen tai laatuun. FinnHEMSin toiminta jatkuisi nykyisen laajuisena, jollei toimintaa erikseen päätettäisi laajentaa tai supistaa. Ehdotettu muutos ei näin ollen vaikuttaisi ensihoidon palvelutasoon eikä kiireellistä hoitoa tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksiin saada välttämätöntä ensihoitoa.

Ensihoidon helikopteri- tai maayksiköt lähtevät tehtävälle viidessä minuutissa hälytyksestä. Nykyisen toiminnan avulla saadaan noin 76 prosenttia Suomen väestöstä ensihoidon lääkäripäivystyspalveluiden piiriin 30 minuutin kuluessa hälytyksestä.

Lääkärihelikopterit kuljettavat yhä enemmän potilaita

FinnHEMS-FH10-Meilahden-katolla-manipuloitu

FinnHEMSin lääkärihelikoptereilla kuljetettiin ennätysmäärä potilaita vuonna 2017. Helikopterilla kuljetettujen potilaiden määrä on viimeisten kuuden vuoden aikana yli kaksinkertaistunut. Syynä kasvuun on muun muassa aivoinfarktipotilaiden entistä tehokkaampi hoito.

Lääkärihelikopterien ensisijaisena tehtävänä on kuljettaa lääkäri mahdollisimman nopeasti ensihoitoa tarvitsevan potilaan luokse. Yleensä potilas kuljetetaan tehtäväpaikalta sairaalaan ambulanssilla, mutta helikopterilla kuljetettavien potilaiden osuus on vuosi vuodelta lisääntynyt. Vuonna 2017 keskimäärin lähes joka kymmenes FinnHEMSin kohtaama potilas kuljetettiin helikopterilla sairaalaan.

Kun vuonna 2012 helikopterikyydin saaneita potilaita oli 209, viime vuonna määrä oli suurempi kuin koskaan aiemmin, 436. Viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut voimakkainta Kuopiossa ja Rovaniemellä sekä erityisesti Oulussa, missä kuljetusmäärät lisääntyivät edellisvuodesta 44 prosentilla.

Raju nousu Oulussa johtuu pääasiassa aivoinfarktipotilaiden hoidon tehostumisesta.

– Lähdemme helikopterilla yhä useammin toiminta-alueen reunalta tulevaa ambulanssia vastaan, jos siten pystytään säästämään potilaan aivojen kannalta arvokasta aikaa. Tällöin potilas siirretään kopteriin, jolla hänet kuljetetaan sairaalaan jatkohoitoon, kertoo FinnHEMSin Oulun tukikohdan vastuulääkäri Heini Nal .

Liuotushoidon lisäksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) käynnistettiin vuonna 2017 aivoinfarktin uusi hoitomuoto, aivovaltimotukoksen mekaaninen avaus eli trombektomia. Sen aloittamiseksi potilas on saatava mahdollisimman pian sairaalaan.

Tieliikenneonnettomuuksia viime vuotta vähemmän

Kuudessa tukikohdassa toimivat FinnHEMSin lääkärihelikopterit saivat vuonna 2017 yhteensä 14 288 hälytystä.

– Hälytysmäärä kokonaisuudessaan jäi hieman viime vuotta pienemmäksi. Kriittistä apua tarvitsevat potilaat kuitenkin tavoitettiin yhä paremmin. Kriittisen avun sai viime vuonna 1 586 potilasta, sanoo FinnHEMSin tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen .

141 potilasta olisi todennäköisesti kuollut ennen sairaalaan pääsyä ilman lääkäri- tai lääkintähelikopterin tuomaa apua.

FinnHEMSin tehtävätilastot mukailevat Liikenneturvan joulukuun lopussa antamaa ennakkoarviota, jonka mukaan vuosi 2017 oli tieliikenteessä edeltäjäänsä turvallisempi. Lääkärihelikoptereilla oli tieliikenneonnettomuuksiin liittyviä hälytyksiä 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lääkärihelikopteritoimintaan myönnettiin lähes 29 miljoonaa euroa avustusta

3_Kopteri_kaupunki

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt FinnHEMS Oy:lle yhteensä 28 990 000 euron yleisavustuksen lääkärihelikopteritoimintaan vuodelle 2018. Lääkärihelikopteritoimintaa on rahoitettu nyt seitsemän vuotta valtion talousarviosta.

Lääkärihelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolaissa määriteltyä ensihoidon kokonaisuutta. Se koostuu ensihoidosta, lentotoiminnasta, tukikohdista ja maayksiköistä.

Vuodesta 2011 alkaen lentotoiminta, tukikohdat ja maayksiköt ovat olleet yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistaman FinnHEMS Oy:n vastuulla, ja toiminta on ollut valtion rahoittamaa. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaavat ensihoidon henkilöstöstä, välineistä ja lääkkeistä sekä niiden kustannuksista.

Vuonna 2017 FinnHEMSin lääkärihelikopterit saivat yhteensä lähes 15 000 hälytystä. Keskimääräinen potilaan tavoittamisaika oli noin 20 minuuttia. Palvelulla tavoitetaan 70 prosenttia Suomen väestöstä 30 minuutissa. Erityisen tärkeää palvelu on haja-asutusalueilla. Helikoptereiden avulla saadaan vuosittain pelastettua noin 150-170 henkeä.

Lääkärihelikopterilla tavoitetaan kriittisimmät potilaat yhä paremmin

5_Kopteri_lennossa

FinnHEMSin lääkärihelikoptereilla oli vuoden 2016 aikana 14 690 hälytystä. Määrä on seitsemän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Samalla kaikista kiireellisimmin apua tarvitsevat potilaat tavoitettiin paremmin kuin koskaan aiemmin.

Hälytysten määrä nousi suhteellisesti eniten Vantaan tukikohdassa. Lääkärihelikopterin käyttöä on tehostettu etenkin toiminta-alueen reuna-alueilla eteläisessä Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä.

– Myös yhteistyö Keravan hätäkeskuksen kanssa on entisestään parantunut, selvittää Vantaan tukikohdan vastuulääkäri, HYKS Akuutin ensihoitolääkäri Susanne Ångerman-Haasmaa .

FinnHEMSin tehtävätietokanta osoittaa, että lääkärihelikopteritoiminta kohdistuu yhä paremmin palvelua kiireellisimmin tarvitseviin potilaisiin. Kriittisimpien potilaiden osuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes yhdeksäntoista prosenttia.

Viime vuonna kriittisen avun sai 1 548 potilasta. 205 potilasta olisi todennäköisesti menehtynyt ennen sairaalaan pääsyä ilman lääkäri- tai lääkintähelikopterin tuomaa apua. Vuonna 2012 tällaisia potilaita oli 103 eli viidessä vuodessa määrä on kaksinkertaistunut.

– Teemme jatkuvasti yhteistyötä yliopistollisten sairaanhoitopiirien ja hätäkeskusten kanssa hälytysohjeiden täsmentämiseksi. Tavoitteenamme on kohdistaa apu potilaille, jotka sitä kriittisimmin tarvitsevat. Tilastot osoittavat, että tässä työssä on onnistuttu, arvioi FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri .

Potilaskuljetusten määrä jatkaa kasvuaan

Potilaskuljetukset lisääntyivät valtakunnallisesti noin kymmenen prosenttia. Merkittävintä kasvu oli eteläisellä toiminta-alueella – esimeriksi Vantaan tukikohdassa lisäystä oli peräti 427 prosenttia.

– Helikopterikuljetuksesta saatava aikasäästö ja potilaan hoitomahdollisuudet lennon aikana ovat prosessien ja teknologian kehityksen myötä parantuneet. Turvallinen helikopterikuljetus sairaalaan vapauttaa myös tapahtumapaikalla olleen ensihoitoyksikön seuraavalle tehtävälle. Nopea kuljetus sairaalaan voi tulevaisuudessa olla kriittinen tekijä yhä useammalle potilaalle, esimerkiksi aivoinfarktien uusien hoitomuotojen myötä, Örri kertoo.

FINNHEMSIN ROVANIEMEN LÄÄKINTÄHELIKOPTERITUKIKOHTA MUUTTI UUSIIN TILOIHIN

5_Kopteri_lennossa

Kuvaoikeudet: FinnHEMS

Rovaniemen FH 51-lääkintähelikopterin päivystys siirtyi uuteen pysyvään tukikohtaan. Muutto tapahtui tiistaina 12.7. portaittain eikä aiheuttanut päivystystoimintaan katkosta. Uusi miehistötila vastaa aiempaa paremmin ympärivuorokautisen päivystyksen tarpeita.

FinnHEMSin FH51-lääkintähelikopteritukikohdan muutto uusiin tiloihin sujui hyvin ja ilman minkäänlaista katkosta lääkintähelikopterin päivystystoimintaan.

– Muutto toteutettiin portaittain ja vain kriittisimmät toiminnot ja tarvikkeet siirrettiin varsinaisena muuttopäivänä. Päivystystoiminta siirtyi muutossa viimeisenä. Huolellisella suunnittelulla ja tarkkaan ajoitetulla IT-järjestelmien siirrolla turvattiin päivystystoiminnan häiriöttömyys, kertoo Antti Saari Lapin sairaanhoitopiiristä. Muutosta vastasivat FinnHEMS, Lapin sairaanhoitopiiri ja lentopalvelusta vastaava Scandinavian Medicopter Ab.

FinnHEMSin FH51-tukikohta sijaitsee Rovaniemen lentoaseman alueella Finavialta vuokratulla tontilla. Helikopterihalli säilyy nykyisellään ja uuteen, 450 neliömetrin miehistötilaan on sijoitettu päivystys- ja oleskelutilojen lisäksi myös koulutus-, toimisto- ja varastotiloja.

Aikaisempi miehistötila koostui parakeista, joissa ääneneristys ei ollut riittävä. Rovaniemen lentokentän lentoliikenteen aiheuttama melu häiritsi ympärivuorokautista päivystystä. Uudessa miehistötilassa äänenvaimennukseen onkin kiinnitetty erityishuomiota.

Uuden miehistötilan pääurakoitsijana toimi Rovaniemeläinen MY-Rakennus Oy. LVIA-töistä vastasi Lapin LVI-Asennus Oy ja sähkö- ja turvaurakoinnista Ounasvirta Oy.

FinnHEMSillä on kuusi tukikohtaa, joista pysyviä ovat nyt Rovaniemen, Turun ja Vantaan tukikohdat. Tilapäisissä tiloissa toimitaan Kuopiossa, Tampereella ja Oulussa. FinnHEMSin tavoitteena on luoda vuoteen 2018 mennessä pysyvä tukikohtainfrastruktuuri, joka mahdollistaa pitkäjänteisen ja laadukkaan lääkärihelikopteripalvelun.

FinnHEMSin lääkärihelikopterit ja lentosimulaattori Finland International Airshow ‑tapahtumassa

5_Kopteri_lennossa

Lääkärihelikopteritoiminnasta vastaava FinnHEMS on mukana Finland International Airshowssa elokuussa. Esillä on eteläisen toimialueen helikopteri EC 135P2 ja pohjoisen alueen EC 145T2. Lentosimulaattorilla voi kokeilla, miltä helikopterilla lentäminen tuntuu. 

Tervetuloa tutustumaan lääkärihelikopteritoimintaan Finland International Airshow -tapahtumaan Malmin lentokentälle 15.-16.8.

FinnHEMS on mukana Airshowssa omalla pisteellä, jossa on esillä eteläisellä alueella käytettävä EC 135P2 -helikopteri ja pohjoisella alueella käytettävä EC 145T2 -helikopteri. Lääkärihelikopterin lentäjä ja ensihoitolääkäri sekä FinnHEMSin henkilökuntaa on paikalla kertomassa lääkärihelikopteritoiminnasta ja vastaamassa kysymyksiin.

Omia lentäjäntaitojaan voi testata lentosimulaattorissa, jonka puikoissa tuntuu kuin lentäisi oikeaa helikopteria.

Finland International Airshow

Aika: 15.-16.8.2015, näytösalue aukeaa yleisölle molempina päivinä kello 10.00
Paikka: Malmin lentoasema

Lisätietoja tapahtumasta http://www.finlandairshow.fi

OULUN FH50 -LÄÄKÄRIHELIKOPTERITUKIKOHDASSA VIETETTIIN AVAJAISIA

Keskiviikkona 25.3 vietettiin Oulun lentoasemalla Oulunsalossa FinnHEMSin FH50 –lääkärihelikopteritukikohdan virallisia avajaisia. Tilaisuutta isännöivät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri Matti Martikainen ja FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja Jyri Örri.

FinnHEMSin Oulun FH50 –lääkärihelikopteritukikohdan virallisia avajaisia vietettiin Oulunsalossa keskiviikkona 25.3. Iltapäivällä järjestettyyn tilaisuuteen oli kutsuttu lääkärihelikopteritukikohdan yhteistyökumppaneiden edustajia mm. Finavialta, poliisilta, pelastuslaitokselta ja hätäkeskuslaitokselta. Myös median edustajille tarjottiin tilaisuus osallistua avajaisiin. Tilaisuuden isäntinä toimivat ensihoidon vastuulääkäri Matti Martikainen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä sekä FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja Jyri Örri.

Avajaistilaisuuden aikana vieraat saivat tietoa lääkärihelikopteritoiminnasta, sen toimintatavoista ja vaikuttavuudesta sekä mahdollisuuden tutustua tukikohdassa helmikuun lopussa käyttöön tulleeseen EC145T2 –helikopteriin. EC145T2 –helikopteri on aikaisemmin käytössä ollutta kopterityyppiä isompi ja nopeampi, minkä ansiosta FH50 –tukikohdasta käsin pystytään palvelemaan aikaisempaa isompaa aluetta.

FH50-lääkärihelikopteritukikohta muutti Oulun yliopistollisen keskussairaalan kupeesta Oulunsaloon helmikuun alussa. Muutto vaikutti ennen kaikkea yksikön toimintatapoihin Oulun keskustan alueella: aikaisemmin Oulun keskustan hälytyksiin lähdettiin maayksiköllä, nyt keskustan alueelle lennetään helikopterilla.

Oulunsalon tukikohta koostuu parakkirakenteisista miehistötiloista ja pressurakenteisesta helikopterihallista. Tukikohta on tarkoitettu tilapäiseksi ratkaisuksi kunnes Oulun kaupunki ja sairaanhoitopiiri pääsevät yhteiseen näkemykseen pysyvän tukikohdan sijoituspaikasta. Oulunsalossa toimitaan kuitenkin ainakin kolmen vuoden ajan.

Lääkärihelikopteri aloittaa lennot KYSillä torstaina

d8b849c7-319f-44b6-8ffe-f4e9880db5ae

Kuva: Riikka Myöhänen

Korotetun helikopterikentän avautuminen mahdollistaa potilassiirrot helikopterilla suoraan KYSiin.

Lääkärihelikopteri FinnHEMS 60 teki viime viikolla onnistuneet koelennot KYSin uudelle korotetulle helikopterikentälle ja kenttä voidaan ottaa käyttöön. Toiminta kentällä alkaa torstaina 26. maaliskuuta.

Kattokentän avautuminen mahdollistaa potilassiirrot helikopterilla suoraan KYSiin.

– Potilaiden lopullinen hoitoon pääsy nopeutuu. Varsinkin päähän vammoja saaneet potilaat, aivoverisuonipotilaat, kriittisen suonitukoksen saaneet potilaat ja potilaat, joilla on kriittinen verenvuoto hyötyvät nopeammasta kuljetuksesta, KYSin ensihoitokeskuksen apulaisylilääkäri Helena Jänttikertoo.

– Jos potilaan kuljetuksessa päädytään siihen, että ensihoitolääkäri saattaa potilaan KYSille ambulanssin mukana, tulee helikopteri myös noutamaan ensihoitolääkärin KYSin katolta, Jäntti lisää.

Helikopterin käyttö parantaa ensihoidon resursseja. Jos ensihoitolääkäri saattaa potilaan sairaalaan ambulanssin mukana, tehtävään kiinnittyvät sekä lääkäriyksikkö että ambulanssi. Jos taas kuljetus tapahtuu helikopterilla, vapautuu kyseisen kunnan ambulanssi toimimaan alueella.

Kaarisairaalan korkeus vaikutti

Päivystyksen yläpuolella olevaa helikopterikenttää korotettiin lähes kuusi metriä Kaarisairaalan takia. Viisikerroksinen uudisrakennus on niin korkea, ettei helikopteri olisi päässyt laskeutumaan päivystyksen katolle turvallisesti.

Helikopterikentän korotukseen liittyvät myös päivystysosaston uudet tilat. Kentän alapuolelle, kokonaan uuteen kerrokseen, rakennetaan parhaillaan osastolle uusia tiloja. Päivystysosaston tilat otetaan käyttöön toukokuussa 2015.

UUDET EC145T2-HELIKOPTERIT KÄYTTÖÖN POHJOISELLA TOIMINTA-ALUEELLA

FinnHEMSin pohjoisen alueen tukikohdissa on otettu käyttöön uudet EC145T2–helikopterit. Uusien koptereiden myötä toiminta-alue laajenee merkittävästi Kuopiossa ja Oulussa, tarjoten yhä useammalle alueen asukkaalle nopean avun.

FinnHEMSin Kuopion, Oulun ja Rovaniemen tukikohdissa on otettu käyttöön uudet Airbus EC145T2 –helikopterit. Helikopterit otettiin käyttöön helmikuun lopussa. Ensimmäisenä uusi kopteri otettiin käyttöön Rovaniemellä.

Airbus EC145T2 on päivitetty tyyppi Eurocopterin EC145 –kopterista, ja siinä on muun muassa parempi suorituskyky, uudistetut moottorit ja fenestron-pyrstöroottori. Helikopterin ohjaamon osalta moderni avioniikka, jossa mm. perinteiset analogiset mittarit on korvattu kolmella digitaalisella näytöllä, parantaa miehistön tilannetietoisuutta oleellisesti.. Malli on myös luokkansa hiljaisimpia. Uuden helikopterin huippunopeus on noin 270 km/h ja sen toimintasäde on 680 km.

Uuden kopterin käyttöönotto laajentaa lääkärihelikopterin toimialuetta Kuopiossa ja Oulussa merkittävästi. Tämä tarkoittaa, että tehohoitotasoinen ensihoito tavoittaa nopeasti yhä useamman alueen asukkaan. EC145T2:ssa on myös aikaisempaa suurempi hoitotila, jolla on merkitystä silloin kun potilas kuljetetaan helikopterilla sairaalahoitoon. Hoitotila on suunniteltu täysin lääkärin ja hoitotyön tarpeiden näkökulmasta. Kaikilla lääkintälaitteilla on oma paikkansa, ja varusteet ja laitteet on sijoitettu niin, että lääkäri yltää niihin omalta paikaltaan istuen. Pelkästään Rovaniemellä sairaalakuljetuksia on noin 150 vuodessa.

Pohjoisen alueen lentotoiminnasta vastaa Scandinavian MediCopter Ab.